Podmínky služby

PŘEDPISY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

I. Definice
1. Předpisy - tyto předpisy definují pravidla používání obchodu.
2. Obchod - internetový obchod dostupný na adrese https://www.keyturion.com/purchase/, prostřednictvím kterého může kupující nakupovat.

3. Prodávající - PayPro Global, Inc. 225 The East Mall, Suite 1117, Toronto, ON, M9B 0A9, Kanada.

4. Služba - služby prezentované v rámci obchodu, zejména soubory a software.

5. Soubor - elektronický soubor obsahující obsah IT určený ke čtení nebo zápisu. Soubor je v elektronické podobě a není uložen na žádném hmotném nosiči.

6. Software - soubor v podobě počítačového softwaru spolu s licencí jako aktivačním kódem.

7. Spotřebitel - zletilá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která u prodávajícího nakupuje zboží, jež přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

8. Zákazník - zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale způsobilá k právním úkonům, která nakupuje u prodávajícího v přímé souvislosti s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

9. Kupující - zákazník i spotřebitel.

10. Objednávka - projev vůle kupujícího směřující přímo k uzavření smlouvy s prodávajícím, a to vyplněním a odesláním objednávky v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách obchoduhttps://www.keyturion.com/purchase/ včetně seznámení se s Provozním řádem a akceptace jeho obsahu.

11. Ceník - ceník služeb zveřejněný na internetových stránkách https://www.keyturion.com/purchase/.

12. Kodex správné praxe - soubor dobrovolných pravidel chování (a zejména etických a profesních norem) uvedených v čl. 2 bod 5 zákona ze dne 23. srpna 2007 o potírání nekalých tržních praktik.

II. Obecná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje poskytovat služby bez vad.
2. Prodávající informuje o zárukách, které mu poskytly třetí strany na produkty v rámci nabídky obchodu.
3. V rámci obchodu jsou k dispozici následující platební metody:
a) online platba - platební kartou nebo elektronickým převodem prostřednictvím systému služeb PayPro Global.

III. Uzavření a plnění smlouvy

- Chcete-li si službu objednat prostřednictvím obchodu, přejděte na webové stránky https://www.keyturion.com/purchase/ a vyberte si službu podle zobrazených informací na webových stránkách obchodu.

- Pro zadání objednávky je nutné, aby kupující provedl následující úkony:
- uvedení jména a příjmení, e-mailové adresy,
- přijetí nařízení;
- výběr typu platby;

- Prodávající je povinen neprodleně provést zadanou objednávku, počítáno od data připsání platby na účet prodávajícího.
- Początek formuláře
- v případě objednávky souborů nebo softwaru může kupující souhlasit s jejich dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a potvrdit, že byl z tohoto důvodu informován o ztrátě práva na vrácení objednaných produktů. Pokud Kupující s výše uvedeným souhlasí, pak mu Prodávající po připsání platby Kupujícího na účet Prodávajícího neprodleně zpřístupní Soubor / Software. V případě nesouhlasu budou Kupujícímu zpřístupněny po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

- Poté, co kupující zadá všechny údaje potřebné k odeslání objednávky, zobrazí se shrnutí objednávky.

- Objednávka zaslaná kupujícím je projevem vůle kupujícího uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu v souladu s ustanoveními těchto pravidel.

- Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mail s konečným potvrzením podstatných náležitostí objednávky.
- Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí objednávky.
- Dodání souborů a/nebo softwaru probíhá prostřednictvím internetu a je bezplatné.

IV. Technické požadavky nezbytné pro používání obchodu
1. Pro použití obchodu je nutné:
a) přístup k internetu;
b) mít správně nakonfigurovaný internetový prohlížeč, který podporuje soubory cookie - Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) mít aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet.
2. Prodávající neodpovídá za události, které vzniknou v důsledku toho, že kupující nedodrží výše uvedené technické požadavky na interakci se systémem ICT, který používá. Zejména se jedná o případy, kdy Kupující nesprávně nastavil nebo nenastavil e-mailový účet, a proto nemůže přijímat e-maily od Kupujícího k Prodávajícímu nebo od Prodávajícího ke Kupujícímu.

V. Právo odstoupit od smlouvy
1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.
3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na níže uvedenou adresu: keyturion@keyturion.com
4. Prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
6. Prodávající vrátí peněžní prostředky zaplacené spotřebitelem do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud se spotřebitel nedohodne na jiném způsobu vrácení.

7. Podle § 38 zákona o právech spotřebitelů nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s přímým souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení a po jeho informování podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

VI. Majetková práva k autorským právům
1. Soubory a software, které představují "díla" ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících, podléhají ochraně stanovené tímto právním předpisem.
2. Autorská práva k souborům a/nebo softwaru náleží prodávajícímu a osobnostní práva autorů autorům.
3. Zakoupením souboru nebo softwaru se na kupujícího nepřevádějí žádná vlastnická ani osobní autorská práva. Kupující je může používat pouze pro vlastní potřebu.

4. V případě porušení majetkových autorských práv zaplatí osoba, která se porušení dopustila, prodávajícímu smluvní pokutu ve výši čtyřnásobku hrubé ceny za každé zjištěné porušení.

VII. Stížnosti
1. Všechny stížnosti zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu: keyturion(at)keyturion.com ,

2. Každá písemná stížnost by měla obsahovat alespoň:
- Jméno a příjmení kupujícího, adresa, PSČ,
- název služby,
- odůvodnění stížnosti.
3. Prodávající posoudí reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení zasláním odpovědi na adresu uvedenou kupujícím (včetně e-mailové adresy). 4. V případě potřeby získání dodatečných informací nezbytných k posouzení reklamace Prodávající neprodleně, nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, informuje Kupujícího o této nutnosti. Prodávající a Zákazník budou usilovat o smírné vyřešení případných sporů smírnou cestou, zejména vedením vhodných jednání.

VIII. Bezpečnost a osobní údaje
1. Pro používání některých prvků webových stránek je nutné poskytnout osobní údaje nebo se na webových stránkách zaregistrovat v souladu s pravidly stanovenými v těchto Pravidlech spolu se souhlasem s jejich zpracováním správcem a přijetím těchto Pravidel. Neposkytnutí osobních údajů znemožní plnění smlouvy.

2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. UE.L.2016.119.1), dále jen "nařízení": GDPR.

3. Údaje poskytnuté kupujícími při registraci může správce použít pro tyto účely: vyřízení objednávek kupujících, včetně těch, které jsou předávány kurýrům doručujícím zboží a subjektům obsluhujícím elektronický platební systém (pokud tyto formy vyřízení objednávky byly kupujícím zvoleny), evidence tržeb a kupujících, kontaktů souvisejících s realizací současných a budoucích objednávek, včetně přijímání obchodních nabídek zasílaných prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a - pro daňové účely.

4. Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům: za účelem plnění smlouvy, subjektům obsluhujícím elektronický platební systém (pokud si tyto formy plnění objednávky kupující zvolil), - úřadům (včetně finančních úřadů) a příslušným orgánům (např. policii) v rámci plnění povinností vyplývajících ze zákona.

5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby správce splnil všechny povinnosti, které mu ukládají právní normy, zejména aby vyúčtoval provedené služby až do doby jejich vyúčtování.

6. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající. Kupující má právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je a vymazat, jakož i kdykoli odvolat své souhlasy týkající se zpracování jeho osobních údajů a přijímat obchodní nabídky zasílané prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

7. Osoba, která dala souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, má právo jej kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

8. Správce osobních údajů může zpracovávat následující údaje charakterizující způsob, jakým kupující využívá elektronicky poskytovanou službu (provozní údaje): a. identifikace kupujícího, b. znaky identifikující konec telekomunikační sítě nebo telekomunikačního systému, který kupující využívá, c. informace o začátku, konci a rozsahu každého využití elektronicky poskytované služby, d. informace o využívání elektronicky poskytovaných služeb kupujícím.

9. Poskytnutí údajů kupujícím při registraci v obchodě je dobrovolné a osoba, která je poskytuje, má právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů a kdykoli zrušit vyjádřený souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Kupující může rovněž souhlasit se zasíláním e-mailů obsahujících informace o soutěžích a akcích obchodu na e-mailovou adresu. V takovém případě Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Obchodem za účelem poskytování výše uvedených informací. Souhlas se zasíláním obchodních informací uvedených v předchozí větě může Kupující kdykoli odvolat zasláním informace Správci. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím při registraci jsou uloženy na serverech, jejichž zabezpečení odpovídá podmínkám vyplývajícím z ustanovení GDPR.

10. Správce osobních údajů poskytuje osobní údaje poskytnuté kupujícími v souladu s ustanoveními GDPR a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy třetí osobě, tj. obchodu (dále jen "zpracovatel"), a to na základě smlouvy uzavřené se zpracovatelem podle čl. 28 GDPR, a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Objednávky v rámci činnosti Obchodu. Správce osobních údajů dbá na to, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění řádného uchovávání těchto informací, zejména způsobem stanoveným v ustanoveních GDPR

11. Prodávající prohlašuje, že zpracovatel poskytuje dostatečné záruky, že zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování splňuje požadavky GDPR - zejména ty, které jsou uvedeny v článku č. 28 GDPR a nařízeních, a aby v dostatečné míře chránil práva kupujících.
12. Využití práva na výmaz vlastních údajů se rovná zrušení registrace kupujícího a ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb.
13. Zrušením účtu kupujícího správce osobních údajů trvale a nevratně vymaže údaje kupujícího, čímž přestane zpracovávat osobní údaje kupujícího. Správce si však vyhrazuje právo uchovávat údaje jako čas a IP adresu Kupujícího i po odstranění účtu pro potřeby Policie ČR a státního zastupitelství, jakož i údaje potřebné k vyúčtování provedených služeb až do jejich vypořádání.

14. Každá osoba, jejíž údaje Obchod zpracovává, má v případě jakéhokoli pochybení právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (Stawki 2, 00-193 Varšava).

X. Soubory cookie - Soubory cookie.

Informace o souborech cookie platí pro všechny webové stránky na adrese www.keyturion.com. Používáním webových stránek www.keyturion.com souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s předpisy. Pokud s používáním souborů cookie nesouhlasíte, měli byste změnit nastavení prohlížeče nebo se z něj odhlásit.
Další informace naleznete na adrese: Zásady ochrany osobních údajů 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla - s ohledem na práva spotřebitele.

2. Nová nařízení vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího https://www.keyturion.com/.

3. K řešení sporů vyplývajících z uzavřené smlouvy a těchto pravidel je příslušný pouze soud příslušný podle sídla prodávajícího. Spotřebitel má rovněž právo předložit spor subjektu oprávněnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Dz.U.2016.1823 ze dne 2016.11.09), aniž by tím byla dotčena možnost podat žalobu k soudu.

4. Ve věcech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí příslušná ustanovení polského práva.
5. Tato pravidla vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

cs_CZ