Gebruiksvoorwaarden

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ONLINE WINKEL

I. Definities
1. Reglementen - dit reglement bepaalt de regels voor het gebruik van de Store.
2. Shop - een online winkel beschikbaar op https://www.keyturion.com/purchase/ via welke de Koper aankopen kan doen.

3. Verkoper - PayPro Global, Inc. 225 The East Mall, Suite 1117, Toronto, ON, M9B 0A9, Canada

4. Dienst - diensten die binnen de Winkel worden aangeboden, in het bijzonder Bestanden en Software.

5. Bestand - een elektronisch bestand met IT-inhoud bedoeld om te lezen of te schrijven. Het bestand is in elektronische vorm en wordt niet opgeslagen op een materiële drager.

6. Software - Een bestand in de vorm van computersoftware samen met een licentie als activeringscode.

7. Consument - een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid die een aankoop doet bij de Verkoper die niet direct gerelateerd is aan zijn zakelijke of professionele activiteit.

8. Klant - een volwassen natuurlijke persoon met rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, maar met de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten, die een aankoop doet bij de Verkoper die rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

9. Afnemer - zowel de Klant als de Consument.

10. Bestelling - een intentieverklaring van de Koper die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper door het invullen en verzenden van de bestelling in elektronische vorm die beschikbaar is op de website van de Winkel ophttps://www.keyturion.com/purchase/, inclusief kennisname van het Reglement en aanvaarding van de inhoud ervan.

11. Prijslijst - de prijslijst van Diensten gepubliceerd op de website https://www.keyturion.com/purchase/

12. Gedragscode - een reeks vrijwillige gedragsregels (en in het bijzonder ethische en professionele normen) waarnaar wordt verwezen in artikel 2, punt 5 van de Wet van 23 augustus 2007 betreffende het tegengaan van oneerlijke marktpraktijken. 2 punt 5 van de Wet van 23 augustus 2007 betreffende het tegengaan van oneerlijke marktpraktijken.

II. Algemene bepalingen

1. De Verkoper verbindt zich ertoe om Diensten te leveren die vrij zijn van gebreken.
2. De Verkoper informeert over de garanties die aan hem zijn verleend door derden voor producten binnen het Winkelaanbod.
3. De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar als onderdeel van de Winkel:
a) online betaling - betaalkaart of elektronische overschrijving via het PayPro Global servicesysteem

III. Sluiting en uitvoering van het contract

- Om de Dienst via de Winkel te bestellen, gaat u naar de website https://www.keyturion.com/purchase/ en selecteert u de Dienst door de weergegeven informatie op de website van de Winkel te volgen.

- Om een Bestelling te plaatsen, moet de Koper de volgende handelingen uitvoeren:
- je naam en achternaam, e-mailadres,
- aanvaarding van de voorschriften;
- keuze van betalingswijze;

- De Verkoper zal de geplaatste Bestelling onmiddellijk uitvoeren, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.
- Formulier
- in het geval van een Bestand of Software Bestelling, kan de Koper instemmen met de levering ervan voor het einde van de herroepingstermijn en bevestigen dat hij om deze reden is geïnformeerd over het verlies van het recht om de bestelde producten te retourneren. Als de Koper akkoord gaat met het bovenstaande, dan zal de Verkoper, nadat de betaling van de Koper is bijgeschreven op de rekening van de Verkoper, het Bestand / de Software onmiddellijk aan hem ter beschikking stellen. In geval van onenigheid, zullen deze aan de Koper ter beschikking worden gesteld na de uiterste termijn om het contract te herroepen.

- Nadat de Koper alle gegevens heeft ingevoerd die nodig zijn om de Bestelling te plaatsen, wordt een samenvatting van de Bestelling weergegeven.

- Een door de Koper verzonden bestelling is een wilsverklaring van de Koper om een Koopovereenkomst te sluiten met de Verkoper in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement.

- Na het plaatsen van de Bestelling ontvangt de Koper een e-mail met de definitieve bevestiging van de essentiële elementen van de Bestelling.
- De Verkoopovereenkomst wordt als gesloten beschouwd op het moment van ontvangst van de Bestelling.
- De levering van Bestanden en/of Software vindt plaats via internet en is gratis.

IV. Technische vereisten om de Store te gebruiken
1. Om de Store te gebruiken is het nodig om:
a) toegang tot het internet;
b) een correct geconfigureerde internetbrowser hebben die cookiebestanden ondersteunt - Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) een actieve en correct geconfigureerde e-mailaccount hebben.
2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van het niet naleven door de Koper van de hierboven uiteengezette technische vereisten voor interactie met het door hem gebruikte ICT-systeem. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de Koper een e-mailaccount verkeerd heeft geconfigureerd of niet heeft geconfigureerd en daardoor geen e-mails kan ontvangen van de Koper aan de Verkoper of van de Verkoper aan de Koper.

V. Het recht om het contract te herroepen
1. De consument heeft het recht om de op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten te ontbinden.
2. De uiterste termijn voor het herroepen van een overeenkomst op afstand is 14 (veertien) dagen vanaf de datum van het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten. Om aan de termijn te voldoen, is het voldoende om een verklaring van herroeping te sturen voordat de termijn is verstreken.
3. Een verklaring van herroeping van het contract moet naar het onderstaande adres worden gestuurd: keyturion@keyturion.com
4. De Verkoper stuurt de Consument onverwijld een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping van de overeenkomst.
5. In geval van terugtrekking uit het contract wordt het contract als nietig beschouwd.
6. De Verkoper retourneert het door de Consument betaalde geld binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de Consument, met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere wijze van retournering.

7. Op grond van artikel 38 van de Wet consumentenrechten heeft de consument niet het recht om de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is vastgelegd, te herroepen als de uitvoering is begonnen met de directe instemming van de consument vóór de uiterste herroepingstermijn en nadat de ondernemer hem heeft geïnformeerd over het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen.

VI. Auteursrechtelijke eigendomsrechten
1. Bestanden en software die 'werken' zijn in de zin van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, vallen onder de bescherming van deze wet.
2. De eigendomsrechten op de Bestanden en/of de Software berusten bij de Verkoper, en de persoonlijke rechten van de auteur - bij de auteurs.
3. De aankoop van het Bestand of de Software draagt geen eigendoms- of persoonlijke auteursrechten over aan de Koper. De koper kan het alleen gebruiken voor zijn eigen behoeften.

4. In geval van schending van eigendomsrechten zal de persoon die de inbreuk pleegde de Verkoper een contractuele boete betalen ten bedrage van viermaal de brutoprijs voor elke geopenbaarde inbreuk.

VII. Klachten
1. Alle klachten moeten schriftelijk of per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: keyturion(at)keyturion.com ,

2. Elke schriftelijke klacht moet ten minste bevatten:
- Naam en achternaam van de koper, adres, postcode,
- naam van de service,
- rechtvaardiging van de klacht.
3. De Verkoper zal de klacht binnen 14 dagen na de datum van ontvangst in behandeling nemen door een antwoord te sturen naar het door de Koper opgegeven adres (inclusief het e-mailadres). In het geval dat het nodig is om aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is om de klacht in overweging te nemen, zal de Verkoper de Klant onmiddellijk, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht informeren over deze noodzaak. De Verkoper en de Klant trachten eventuele geschillen op minnelijke wijze op te lossen, met name door het voeren van passende onderhandelingen.

VIII. Beveiliging en persoonsgegevens
1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde elementen van de website is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken of u te registreren op de website, in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in dit Reglement, samen met toestemming voor de verwerking ervan door de beheerder en aanvaarding van het Reglement. Het niet verstrekken van persoonsgegevens maakt de uitvoering van het contract onmogelijk.

2. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is: - de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening (Staatsblad 2017.1219); - Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (PbEU.L.2016.119.1) hierna te noemen: GDPR.

3. De door Kopers tijdens de registratie verstrekte gegevens kunnen door de beheerder voor de volgende doeleinden worden gebruikt: uitvoering van door Kopers geplaatste bestellingen, met inbegrip van bestellingen die worden doorgegeven aan koeriers die goederen leveren en entiteiten die het elektronische betalingssysteem bedienen (als deze vormen van orderuitvoering door de Koper zijn geselecteerd), registratie van verkopen en Kopers, contacten in verband met de uitvoering van huidige en toekomstige bestellingen, met inbegrip van het ontvangen van commerciële aanbiedingen die via elektronische communicatiemiddelen worden verzonden en - voor belastingdoeleinden.

4. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers: het doel van de contractuitvoering, entiteiten die het elektronische betalingssysteem bedienen (als deze vormen van orderuitvoering zijn gekozen door de Koper), - kantoren, (inclusief belastingkantoren), en bevoegde autoriteiten (bijv. Politie) als onderdeel van de uitvoering van verplichtingen onder de wet.

5. Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is om de beheerder te laten voldoen aan alle verplichtingen die hem worden opgelegd door wettelijke normen, in het bijzonder om de uitgevoerde diensten af te wikkelen tot het moment van afwikkeling.

6. De persoonsgegevens van de Koper worden beheerd door de Verkoper. De Koper heeft te allen tijde het recht op toegang, correctie en verwijdering, evenals het recht om zijn of haar toestemming in te trekken met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens en om commerciële aanbiedingen te ontvangen die via elektronische communicatiemiddelen worden verzonden.

7. Een persoon die heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

8. De beheerder van de persoonsgegevens kan de volgende gegevens verwerken die kenmerkend zijn voor de wijze waarop de Koper gebruik maakt van de langs elektronische weg aangeboden dienst (operationele gegevens): a. identificatie van de Koper, b. tekens die het einde van het telecommunicatienetwerk of telecommunicatiesysteem identificeren dat door de Koper wordt gebruikt c. informatie over het begin, het einde en de omvang van elk gebruik van de langs elektronische weg aangeboden dienst, d. informatie over het gebruik door de Koper van langs elektronische weg aangeboden diensten.

9. Het verstrekken van gegevens door de Koper tijdens de registratie in de Winkel is vrijwillig en de persoon die deze gegevens ter beschikking stelt heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdracht en het recht om op elk gewenst moment de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en commerciële aanbiedingen te ontvangen die via elektronische communicatiemiddelen worden verzonden. De Koper kan ook instemmen met het versturen van e-mails met informatie over wedstrijden en promoties van de Winkel naar het e-mailadres. In dit geval stemt de Koper in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Winkel om hem de bovenvermelde informatie te bezorgen. De toestemming voor het verzenden van commerciële informatie aan de Koper zoals bedoeld in de vorige zin kan op elk moment worden ingetrokken door informatie te sturen naar de Beheerder. De persoonlijke gegevens die door de Koper tijdens de registratie worden verstrekt, worden opgeslagen op de servers waarvan de beveiliging voldoet aan de voorwaarden die voortvloeien uit de bepalingen van de GDPR.

10. De beheerder van persoonsgegevens verstrekt persoonsgegevens die door de Kopers zijn verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en gerelateerde algemeen toepasselijke wetgeving aan een derde partij, te weten: de Winkel (hierna te noemen "de Verwerker") door middel van een overeenkomst die is gesloten met de Verwerker, in overeenstemming met art. 28 GDPR, alleen voor zover noodzakelijk voor de goede uitvoering van de Bestelling als onderdeel van de activiteiten van de Winkel. De beheerder van de persoonsgegevens zorgt ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat deze informatie goed wordt bewaard, in het bijzonder op de manier die is voorzien in de bepalingen van de GDPR.

11. Verkoper verklaart dat de verwerker voldoende garanties biedt om de passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR - in het bijzonder die welke zijn opgesomd in artikel nr. 28 GDPR en regelgeving - en om de rechten van Kopers in voldoende mate te beschermen.
12. Gebruik maken van het recht om uw eigen gegevens te verwijderen staat gelijk aan uitschrijving van de Koper en beëindiging van het contract voor de levering van elektronische diensten.
13. Met het verwijderen van het account van de Koper, zal de beheerder van de persoonsgegevens de gegevens van de Koper permanent en onherstelbaar verwijderen, waardoor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper wordt beëindigd. De beheerder behoudt zich echter het recht voor om gegevens zoals de tijd en het IP-adres van de Koper op te slaan na het verwijderen van het account voor de behoeften van de politie en het openbaar ministerie, evenals gegevens die nodig zijn om de uitgevoerde diensten af te wikkelen tot de afwikkeling ervan.

14. Elke persoon van wie de gegevens door de Winkel worden verwerkt, heeft in het geval van een gebrekkige verwerking het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, namelijk de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Stawkistraat 2, 00-193 Warschau).

X. Cookies - Cookies.

Informatie over cookies is van toepassing op alle websites op www.keyturion.com. Door gebruik te maken van www.keyturion.com webpagina's gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de regelgeving. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies, moet u uw browserinstellingen wijzigen of zich afmelden.
Ga voor meer informatie naar: Privacybeleid 

XI. Slotbepalingen

1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om dit Reglement te allen tijde te wijzigen - met inachtneming van de rechten van de Consument.

2. De nieuwe regels worden van kracht op de dag van publicatie op de website van de verkoper op https://www.keyturion.com/.

3. Voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst en dit reglement is uitsluitend de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van de Verkoper. De consument heeft ook het recht om een geschil voor te leggen aan de entiteit die bevoegd is voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in overeenstemming met de wet op de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (Dz.U.2016.1823 van 2016.11.09), onverminderd de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij een rechtbank.

4. In aangelegenheden die niet onder dit Reglement vallen, zijn de relevante bepalingen van de Poolse wetgeving van toepassing.
5. Dit Reglement treedt in werking op de dag van publicatie op de website van de Verkoper.

KeyTurion
nl_NL