Termeni și condiții de utilizare

REGLEMENTĂRI PENTRU MAGAZINUL ONLINE

I. Definiții
1. Regulamente - aceste regulamente, care definesc regulile de utilizare a Magazinului.
2. Magazin - un magazin online disponibil pe https://www.keyturion.com/purchase/ prin intermediul căruia Cumpărătorul poate face achiziții

3. Vânzător - PayPro Global, Inc. 225 The East Mall, Suite 1117, Toronto, ON, M9B 0A9, Canada.

4. Serviciu - serviciile prezentate în cadrul Magazinului, în special fișierele și software-ul.

5. Fișier - un fișier electronic care conține conținut IT destinat citirii sau scrierii. Fișierul este în formă electronică și nu este salvat pe niciun suport material.

6. Software - Fișier sub forma unui program de calculator împreună cu o licență ca și cod de activare.

7. Consumator - o persoană fizică adultă cu capacitate juridică deplină, care face o achiziție de la Vânzător care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională.

8. Client - o persoană fizică majoră cu capacitate juridică, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, dar care are capacitatea de a efectua acte în drept, care efectuează o achiziție de la Vânzător în legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.

9. Cumpărător - atât clientul, cât și consumatorul.

10. Comandă - o declarație de intenție făcută de Cumpărător care vizează direct încheierea unui contract cu Vânzătorul prin completarea și transmiterea comenzii în forma electronică disponibilă pe site-ul Magazinului la adresahttps://www.keyturion.com/purchase/, inclusiv luarea la cunoștință a Regulamentului și acceptarea conținutului acestuia.

11. Lista de prețuri - lista de prețuri a serviciilor publicată pe site-ul https://www.keyturion.com/purchase/

12. Cod de bune practici - un set de reguli de conduită voluntare (și, în special, standarde etice și profesionale) menționate la art. 2 punctul 5 din Legea din 23 august 2007 privind combaterea practicilor de piață neloiale.

II. Dispoziții generale

1. Vânzătorul se angajează să furnizeze servicii fără defecte.
2. Vânzătorul informează cu privire la garanțiile care îi sunt acordate de către terți pentru produsele din oferta magazinului.
3. Următoarele metode de plată sunt disponibile ca parte a Magazinului:
a) plata online - card de plată sau transfer electronic prin intermediul sistemului de servicii PayPro Global

III. Încheierea și executarea contractului

- Pentru a comanda Serviciul prin intermediul Magazinului, accesați site-ul web https://www.keyturion.com/purchase/ și selectați Serviciul urmând informațiile afișate pe site-ul web al Magazinului.

- Pentru a plasa o comandă, este necesar ca Cumpărătorul să efectueze următoarele acțiuni:
- furnizând numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail,
- acceptarea regulamentelor;
- alegerea tipului de plată;

- Vânzătorul va executa imediat comanda plasată, începând cu data înregistrării plății în contul Vânzătorului.
- Początek formularza
- în cazul unei comenzi de fișiere sau de software, cumpărătorul poate accepta să o livreze înainte de sfârșitul perioadei de retragere și să confirme că, din acest motiv, a fost informat cu privire la pierderea dreptului de returnare a produselor comandate. În cazul în care Cumpărătorul este de acord cu cele menționate mai sus, atunci, după ce plata Cumpărătorului este creditată în contul Vânzătorului, Vânzătorul va pune imediat la dispoziția acestuia Fișierul / Software-ul. În caz de dezacord, acestea vor fi puse la dispoziția Cumpărătorului după expirarea termenului de retragere din contract.

- După ce Cumpărătorul a furnizat toate datele necesare pentru a trimite Comanda, se va afișa un rezumat al acesteia.

- O comandă trimisă de către Cumpărător reprezintă o declarație de voință a Cumpărătorului de a încheia un Contract de vânzare cu Vânzătorul în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

- După plasarea comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail cu confirmarea finală a elementelor esențiale ale comenzii.
- Contractul de vânzare se consideră încheiat în momentul primirii comenzii.
- Livrarea fișierelor și/sau a software-ului are loc prin intermediul internetului și este gratuită.

IV. Cerințe tehnice necesare pentru utilizarea magazinului
1. Pentru a utiliza Magazinul, este necesar să:
a) accesul la internet;
b) să aveți un browser de internet configurat corespunzător care acceptă fișiere cookie - Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) să aibă un cont de e-mail activ și configurat corespunzător.
2. Vânzătorul nu este responsabil pentru evenimentele care rezultă din nerespectarea de către cumpărător a cerințelor tehnice stabilite mai sus pentru interacțiunea cu sistemul TIC pe care îl utilizează. În special, este cazul în care Cumpărătorul a configurat în mod necorespunzător sau nu a reușit să configureze un cont de e-mail și, prin urmare, nu poate primi e-mailuri de la Cumpărător către Vânzător sau de la Vânzător către Cumpărător.

V. Dreptul de retragere din contract
1. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat la distanță, fără a indica un motiv și fără a suporta costuri.
2. Termenul de retragere dintr-un contract la distanță este de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii unui contract de prestări de servicii. Pentru a respecta termenul, este suficient să trimiteți o declarație de retragere înainte de expirarea acestuia.
3. O declarație de retragere din contract trebuie trimisă la adresa indicată mai jos: keyturion@keyturion.com
4. Vânzătorul trimite imediat consumatorului o confirmare de primire a declarației de retragere din contract.
5. În caz de retragere din contract, contractul este considerat nul și neavenit.
6. Vânzătorul returnează fondurile plătite de consumator în termen de 14 zile de la primirea declarației de retragere a consumatorului, folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o consumatorul, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord cu o metodă diferită de returnare.

7. În conformitate cu articolul 38 din Legea privind drepturile consumatorilor, consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contractul de furnizare de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material dacă executarea a început cu consimțământul direct al consumatorului înainte de termenul limită de retragere și după ce acesta a fost informat de către întreprinzător cu privire la pierderea dreptului de retragere din contract.

VI. Drepturile de proprietate intelectuală
1. Fișierele și programele informatice care constituie "opere" în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe fac obiectul protecției prevăzute în acest act juridic.
2. Drepturile de proprietate asupra Fișierelor și/sau a Software-ului revin Vânzătorului, iar drepturile personale ale autorilor - autorilor.
3. Achiziționarea Fișierului sau a Software-ului nu transferă niciun drept de proprietate sau drept de autor personal cumpărătorului. Cumpărătorul îl poate utiliza numai pentru nevoile sale.

4. În caz de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, persoana care a comis încălcarea va plăti vânzătorului o penalitate contractuală în valoare de patru ori prețul brut pentru fiecare încălcare constatată.

VII. Reclamații
1. Toate reclamațiile trebuie trimise în scris sau prin e-mail la următoarea adresă: keyturion(at)keyturion.com ,

2. Fiecare plângere scrisă trebuie să conțină cel puțin:
- Numele și prenumele cumpărătorului, adresa, codul poștal,
- numele serviciului,
- justificarea plângerii.
3. Vânzătorul va lua în considerare reclamația în termen de 14 zile de la data primirii acesteia, trimițând un răspuns la adresa indicată de cumpărător (inclusiv la adresa de e-mail). 4. În cazul în care este necesar să obțină informații suplimentare necesare pentru examinarea reclamației, Vânzătorul va notifica imediat Clientul, în termen de cel mult 7 zile de la primirea reclamației, cu privire la această necesitate. Vânzătorul și Clientul se vor strădui să rezolve orice litigiu pe cale amiabilă, în special prin desfășurarea unor negocieri adecvate.

VIII. Securitate și date cu caracter personal
1. Pentru a utiliza anumite elemente ale site-ului web, este necesar să se furnizeze date cu caracter personal sau să se înregistreze pe site-ul web, în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament, împreună cu consimțământul pentru prelucrarea acestora de către administrator și acceptarea regulamentului. Nerespectarea obligației de a furniza datele cu caracter personal va face imposibilă executarea contractului.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: - Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial 2017.1219), - Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JOUE.L.2016.119.1), denumit în continuare: - Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JOUE.L.2016.119.1), denumit în continuare: GDPR.

3. Datele furnizate de Cumpărători în timpul înregistrării pot fi utilizate de către administrator în următoarele scopuri: executarea comenzilor plasate de Cumpărători, inclusiv cele transmise curierilor care livrează bunuri și entităților care deservesc sistemul de plată electronică (dacă aceste forme de executare a comenzii au fost selectate de către Cumpărător), înregistrarea vânzărilor și a Cumpărătorilor, contactele legate de executarea comenzilor curente și viitoare, inclusiv pentru a primi oferte comerciale trimise prin mijloace electronice de comunicare și - în scopuri fiscale.

4. Datele cu caracter personal pot fi transferate către următorii destinatari: scopul executării contractului, entitățile care deservesc sistemul de plată electronică (dacă aceste forme de îndeplinire a comenzii au fost alese de către Cumpărător), - birouri, (inclusiv birourile fiscale), și autoritățile competente (de exemplu, Poliția) ca parte a punerii în aplicare a obligațiilor prevăzute de lege.

5. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii de către administrator a tuturor obligațiilor impuse acestuia de normele legale, în special pentru decontarea serviciilor efectuate până la momentul decontării acestora.

6. Datele cu caracter personal ale cumpărătorului sunt administrate de către vânzător. În orice moment, Cumpărătorul are dreptul de a accesa, corecta și șterge, precum și de a-și retrage în orice moment consimțămintele privind prelucrarea datelor sale personale și de a primi oferte comerciale transmise prin mijloace electronice de comunicare.

7. O persoană care și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate are dreptul de a-l retrage în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Administratorul de date cu caracter personal poate prelucra următoarele date care caracterizează modul în care Cumpărătorul utilizează serviciul furnizat pe cale electronică (date operaționale): a. Identificarea Cumpărătorului, b. Semnele de identificare a capătului rețelei de telecomunicații sau a sistemului de telecomunicații utilizat de Cumpărător c. Informații privind începutul, sfârșitul și sfera de aplicare a fiecărei utilizări a serviciului furnizat pe cale electronică, d. Informații privind utilizarea de către Cumpărător a serviciilor furnizate pe cale electronică.

9. Furnizarea datelor de către Cumpărător în timpul înregistrării în Magazin este voluntară, iar persoana care le pune la dispoziție are dreptul de acces, rectificare, ștergere sau limitare a prelucrării, de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera datele și de a anula în orice moment consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și de a primi oferte comerciale transmise prin mijloace de comunicare electronică. De asemenea, Cumpărătorul poate fi de acord să i se trimită la adresa de e-mail informații cu privire la concursuri și promoții ale Magazinului. În acest caz, Cumpărătorul consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Magazin pentru a-i furniza informațiile de mai sus. Consimțământul pentru trimiterea către Cumpărător a informațiilor comerciale menționate în fraza anterioară poate fi retras în orice moment prin trimiterea de informații către Administrator. Datele cu caracter personal furnizate de către Cumpărător în timpul înregistrării sunt stocate pe serverele a căror securitate respectă condițiile rezultate din prevederile GDPR.

10. Administratorul de date cu caracter personal furnizează datele cu caracter personal furnizate de către Cumpărători în conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației conexe general aplicabile unei terțe părți, și anume: Magazinul (denumit în continuare "Prelucrătorul"), prin intermediul unui acord încheiat cu acesta, în conformitate cu art. 28 GDPR, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea corespunzătoare a comenzii ca parte a activităților Magazinului. Administratorul de date cu caracter personal se asigură că depune toate eforturile pentru a asigura păstrarea corectă a acestor informații, în special în modul prevăzut de dispozițiile GDPR

11. Vânzătorul declară că persoana împuternicită de operator oferă garanții suficiente pentru a implementa măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea îndeplinește cerințele GDPR - în special cele enumerate la articolul nr. 28 GDPR și reglementările și pentru a proteja drepturile Cumpărătorilor într-un grad suficient.
12. Folosirea dreptului de ștergere a propriilor date echivalează cu radierea Cumpărătorului și cu rezilierea contractului de furnizare de servicii electronice
13. Odată cu ștergerea contului Cumpărătorului, administratorul de date cu caracter personal va șterge datele Cumpărătorului în mod permanent și iremediabil, încetând astfel să mai prelucreze datele cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cu toate acestea, administratorul își rezervă dreptul de a stoca date precum ora și adresa IP a Cumpărătorului după ștergerea contului pentru nevoile Poliției și ale procuraturii, precum și datele necesare pentru decontarea serviciilor efectuate până la decontarea acestora.

14. Orice persoană ale cărei date sunt prelucrate de către Magazin, în cazul în care acestea nu sunt prelucrate, are dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere, și anume la președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal (Strada Stawki nr. 2, 00-193 Varșovia).

X. Cookie-uri - Cookie-uri.

Informațiile privind cookie-urile se aplică tuturor site-urilor web de pe www.keyturion.com. Prin utilizarea paginilor web www.keyturion.com sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în conformitate cu reglementările în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de către noi, trebuie să vă modificați setările browserului sau să renunțați la acestea.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: Politica de confidențialitate 

XI. Dispoziții finale

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul regulament - cu respectarea drepturilor consumatorilor.

2. Noile reglementări intră în vigoare în ziua publicării pe site-ul web al vânzătorului la adresa https://www.keyturion.com/.

3. Singura instanță competentă pentru soluționarea litigiilor care decurg din contractul încheiat și din prezentul regulament este instanța care are jurisdicție la sediul Vânzătorului. De asemenea, consumatorul are dreptul de a supune un litigiu entității autorizate să soluționeze extrajudiciar litigiile de consum în conformitate cu Legea privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (Dz.U.2016.1823 din 2016.11.09), fără a aduce atingere posibilității de a introduce o acțiune în instanța de judecată.

4. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică dispozițiile relevante ale legislației poloneze.
5. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale pe site-ul web al vânzătorului.

ro_RO